Visionado y debate de Ágora de Alejandro Amenábar. Jueves 18 de diciembre de 2014 a las 18:15 h.

COMPAÑER@S con motivo de las fiestas de  fin de año, os invitamos al Taller de documental y cine histórico, a cargo de José A. Antón (catedrático de historia de secundaria,  miembro de Valencia Laica y del equipo educativo de Entrepobles) con el tema:

Los orígenes del Cristianismo: del Cristianismo primitivo a su conversión en religión oficial del estado. Visionado y debate de Ágora de Alejandro Amenábar

Jueves 18 de diciembre de 2014 a las 18:15 h.

La Junta Directiva y la Asociación del Alumnado de la EPA Malva-rosa Escola de Persones Adultes  (Pza Cronista Francesc Momblanch s/n).

Argumento

Hipatia.

En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad más importante, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de la cultura frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia (Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cristianismo.

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

2009  (126 min).: 7 Premios Goya, incluyendo mejor guión original y fotografía. 13 nominaciones

La historia se desarrolla en un mundo casi legendario, prácticamente olvidado por el mundo del cine, una época y un lugar únicos, Alejandría, Egipto, 391 d. C., durante el Bajo Imperio romano, crisol de las antiguas culturas egipcia, griega y romana.

Hipatia enseña

Dentro del recinto donde se encuentra el Museo de Alejandría y el Serapeum, Hipatia (la actriz Rachel Weisz) enseña matemáticas, astronomía y filosofía a los hijos de la élite de Alejandría. Entre sus alumnos está Orestes (el actor Oscar Isaac) y Sinesio (el actor Rupert Evans). También el joven esclavo Davo (el actor Max Minghella) enamorado de Hipatia, presente en las clases como ayudante, escucha con atención las enseñanzas de su ama. Orestes -que llegará a ser el Prefecto romano en Alejandría- también se enamora de la hermosa y cautivadora maestra, pretendiéndola en matrimonio.

La desolación

La vida de Hipatia está en riesgo. Ella representa la negación del patriarcado y de los patriarcas cristianos: una mujer no sometida a ningún hombre, culta, reconocida matemática y astrónoma, admirada por sus discípulos que además se niega a convertirse a una religión en la que no cree, el cristianismo.

Alejandro Amenábar no solamente nos muestra la pasión de los personajes y la lucha por el poder en Ágora, también nos ilustra sobre muchas facetas de la Cultura y de la existencia del Ser humano: Historia, Filosofía, Astronomía, Matemáticas, Física, Sociología.[22] De manera sutil y hermosa aparecen algunos de los hitos de la historia de la matemática y de la historia de la astronomía:

La revueltas y los enfrentamientos

En los barrios de la ciudad reina el descontento, los cristianos muestran su creciente fortaleza burlándose del dios greco-egipcio Serapis, a quien consideran un falso Dios, un Dios pagano. La actitud provocadora de los cristianos desencadena un ataque mortal contra ellos que será el comienzo de una espiral de violencia cruzada entre las distintas facciones religiosas -cristianos, greco-egipcios, judíos-Agora

 

PER UN ESTAT LAIC. COMPROMÍS ELECTORAL

ELECCIONS MUNICIPALS,

AUTONÒMIQUES I GENERALS DE 2015

Europa Laica suggereix una sèrie de propostes adreçades als partits polítics, coalicions electorals i agrupacions d’electors que en tot l’Estat es presentaran als diversos processos electorals de 2015.

PER UN ESTAT LAIC. COMPROMÍS ELECTORAL

30 mesures genèriques i 14 mesures adreçades al municipis.

 Els tres eixos principals de les mesures i propostes tenen com a finalitat:

 * Garantir la independència efectiva de l’Estat respecte a qualsevol confessió religiosa o ideologia particular, assegurant-ne la neutralitat ideològica de les administracions públiques.

 * Eliminar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en el tracte econòmic i fiscal a totes les entitats de caràcter privat, siguen religioses o no, amb la finalitat d’assegurar el principi democràtic de la igualtat de drets davant la Llei i la separació dels àmbits públics i privat.

 * Assegurar una Educació laica com un dret universal, igualitari i integrador dins d’un projecte comú de ciutadania.

 Per això es proposen

 * Diverses modificacions legislatives, fins i tot de la Constitució de 1978.

 * L’anul·lació dels Acords amb la Santa Seu de 1979.

 * La supressió, per part de l’Estat, de tota mena de finançament de l’Església Catòlica i d’altres confessions, exempcions fiscals incloses.

 * Traure la religió confessional del Sistema Educatiu i eliminar el finançament públic dels centres d’ensenyament amb ideari propi.

PER UN ESTAT LAIC: COMPROMÍS ELECTORAL

 … Correspon als poders públics promoure les condicions… i remoure els obstacles perquè la igualtat i la llibertat dels individus i dels grups siguen reals i efectives… (Relatiu a l’art. 9 de l’actual Constitució espanyola de 1978).

Davant les properes eleccions dels mes de maig de 2015, Europa Laica suggereix una sèrie d’idees, objectius i reivindicacions que afecten les diverses competències de les administracions públiques, tant en l’àmbit central com autonòmic i municipal, perquè puguen ser considerades com un compromís electoral per aquelles forces polítiques, coalicions o agrupacions d’electors que desitgen compartir l’objectiu de la construcció d’un estat laic, amb la finalitat d’incloure-les als respectius programes electorals o adherir-s’hi. Una vegada passats el comicis, aquestes persones electes i els grups polítics als quals pertanyen refermaran el compromís adquirit.

30 MESURES I PROPOSTES AMB CARÀCTER GENERAL

 MESURES LEGISLATIVES

 Per tal de garantir la independència efectiva de l’Estat pel que fa a qualsevol confessió religiosa

 1- Propostes per a un procés constituent o modificació parcial de l’actual Constitució.

 * Proposem el text següent, en substitució de l’actual article 16 de la Constitució de 1978

16.1 L’Estat és laic. Cap convicció particular, ideologia o confessió religiosa tindrà caràcter estatal.

16.2 Hom garanteix la llibertat de pensament, consciència, religió i altres conviccions de les persones, sense altra limitació en les seues manifestacions i organització que la necessària  per al compliment dels principis establerts en la Constitució i en les lleis.

16.3 Ningú no podrà ser obligat a declarar sobre la pròpia ideologia, creences o religió.

* Proposem, per a l’actual article 27 de la Constitució de 1978, una redacció nova on queden molt clars  els principis següents:

Per garantir el dret universal i igual a l’Educació, el sistema Educatiu ha de ser laic i, per tant, la religió en les formes confessionals no formarà part del currículum ni de l’àmbit escolar. Per tal de respectar els drets de tota la comunitat educativa, sense discriminacions ni privilegis, s’evitarà qualsevol tipus de segregació dels escolars per raons ideològiques i creences. No se subvencionaran, en cap cas,  centres educatius amb ideari propi, ja siga de caràcter religiós o de cap altra natura ideològica particular. La prioritat de l’Estat és l’Escola Pública.

2- Denúncia i Anul·lació del Concordat de 1953 i dels Acords concordataris de l’Estat espanyol amb la Santa Seu de 1976 i 1979. A més d’aquells que s’han signat amb altres confessions religioses.

3- Derogació de l’actual “Llei de Llibertat religiosa de 1980” i elaboració d’una “llei de Llibertat de Consciència” que protegisca i garantisca la llibertat de pensament, consciència, conviccions i les manifestacions d’aquesta, sense distincions ni privilegis.

*En aquesta, Europa Laica ofereix una proposta de text articulat, presentat en març de 2009 als grups polítics amb representació parlamentària. (El text complet és a disposició a la nostra web: www.laicismo.org

4- Eliminació de la “Llei de Mecenatge” (49/2002) i d’altres lleis, normes i ordenaments estatals, autonòmics i locals, dels ingents privilegis fiscals de l’església catòlica i de qualsevol confessió religiosa, així com de les entitats, organitzacions, associacions i empreses  vinculades a elles en la mesura en què  suposen una equiparació de fet amb les entitats sense ànim de lucre. Seran també excloses de qualsevol exempció fiscal (Impost de societats, patrimoni, actes jurídics, IBI, imposts sobre construccions, IAE, successions i transmissions patrimonials), total o parcial, en qualsevol àmbit de l’administració.

5- Supressió de l’equiparació a corporació de dret públic de l’església catòlica que figura a l’article 206 de l’actual “Llei Hipotecària” i de la consideració dels bisbes diocesans com fedataris públics en l’article 304 de Reglament que la desenvolupa.

 

L’Estat, per tant, alhora que modifica la llei, haurà de declarar com actes nuls totes les propietats rústiques i urbanes registrades per l’església catòlica pel  procediment d’immatriculació, retornant-les a l’anterior situació registral.

 

6- Les Esglésies, confessions i comunitats religioses, així com organitzacions filosòfiques o ideològiques constituïdes al voltant de conviccions de caràcter no religiós, com a associacions sotmeses al dret comú, gaudiran de personalitat jurídica una vegada constituïdes, d’acord als preceptes de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació, sense cap tipus d’excepcionalitat, tal com passa ara.

7- Derogació a l’actual Codi Penal dels articles 522 a 525 que tipifiquen com a delicte la suposada ofensa als sentiments religiosos, en relació als actes o cerimònies religiosos, tant de paraula com per escrit.

8- Hom suprimirà el caràcter d’entitat pública de l’ “Obra Pia dels Llocs Sants” i l’ “Obra Pia dels establiments en Itàlia”. El patrimoni d’aquestes passarà a ser propietat de l’estat espanyol, excepte en litigi amb un país sobirà,  on caldrà negociar-ne la titularitat  dins el marc de les normes internacionals.

 MESURES SOBRE QÜESTIONS SIMBÒLIQUES

Garantir la neutralitat ideològica de les administracions públiques

9- Cap autoritat pública o funcionari podrà participar com a tal,  en actes de caràcter confessional.

10- Eliminar qualsevol tipus de simbologia religiosa als actes oficials, així com en llocs públics i edificis de titularitat pública, i en aquells que tinguen tal condició, encara que siguen gestionats per actors privats o estiguen sotmesos al dret privat.

11- Supressió de qualssevol honors civils o homenatges públics (condecoracions, vots o nomenaments civils) a imatges, advocacions, sants o símbols religiosos. Així mateix, tampoc no es vincularà als poders públics (persones o entitats) amb rituals o imatges de caràcter religiós. 

Restaran sense efecte els honors o nomenaments que s’hagen realitzat fins el moment.

12- Se suprimirà la celebració de cerimònies religioses als actes oficials que organitze l’Estat, en  qualsevol dels seus àmbits, com ara en preses de posició, funerals per catàstrofes, reconeixements de mèrits, rendició d’honors, etc.

13- Supressió de qualsevol presència oficial, en persona o per mitjà de símbols i himnes de l’estat, de les forces armades o de seguretat de l’Estat en actes religiosos.

14- Adequació a la no confessionalitat de l’Estat establerta en la Constitució, dels reglaments d’honors i protocol de les Administracions públiques, entitats públiques, exèrcit i forces de l’ordre,  i  universitats.

15- Eliminació de les capelles de qualsevol lloc públic depenent de l’administració central o perifèrica, escolar, universitària, sanitària, de serveis socials, centre penitenciari, jutjats, casernes militars o de les forces d’ordre públic, ambaixades i consolats, etc.

 

16- Supressió de la figura dels “capellans funcionaris catòlics” i, en el seu cas, d’altres representants religiosos dels exèrcits, hospitals i presons, així com la figura de l’Arquebisbe castrense.

* (Qualsevol intern en centres penitenciaris o ingressat en hospitals que per aquesta raó no puga desplaçar-se a un centre de culte i demane assistència religiosa de qualsevol tipus, té dret a fer-ho i ser atés, sense que siga necessària l’existència de capellans funcionaris)

17- Supressió de les retransmissions de culte o ritus de caràcter religiós per mitjà de la televisió, ràdio o qualssevol mitjans de comunicació de titularitat pública.

MESURES  ECONÒMIQUES I DE FISCALITAT

 

Cap privilegi o discriminació en el tractament econòmic i fiscal  per a totes les entitats de caràcter privat, siguen aquestes religioses o no.

18- L’Estat no finançarà les confessions religioses, directament o indirectament, ni realitzarà aportacions patrimonials per al desenvolupament de les seues activitats.

A més, s’eliminarà el finançament a través de la casella en l’IRPF.  Així mateix, i fins estiga vigent el finançament actual a través de l’IRPF, l’Estat no lliurarà quantitats a compte periòdicament i serà qui presente anualment al Parlament les dades derivades d’aquest finançament.

En aquesta línia es tindrà en compte la supressió d’exempcions i privilegis fiscals i administratius que s’indiquen en l’anterior punt 4.

 

L’església catòlica haurà de presentar una Memòria al Congrés dels Diputats, sobre tota la seua activitat econòmica des de 1979, ja siga mobiliària o immobiliària, patrimoni sumptuari, explotacions mercantils, activitats empresarials, etc.

 

19- L’Estat central, autonòmic i municipal, coordinadament, tenen l’obligació de vetlar pel manteniment adequat i el registre anual del Patrimoni Històrico-Artístic en poder de l’església catòlica o d’altres confessions, per a evitar a més  que no siguen transmesos a particulars, ni a entitats mercantils. Les campanyes anuals de catalogació es financen, des de 1986, a través d’un conveni entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i les Comunitats Autònomes.

 

20- Desamortització de béns. L’Estat ha de buscar fórmules de desamortització gradual i per a ús públic, del patrimoni de l’església catòlica per l’interés general i/o quan aquest participa en el seu manteniment i restauració, tal com està obligat per Acords bilaterals i per l’actual llei de Patrimoni vigent.

IGUALTAT DAVANT LA LLEI

 

Principi democràtic de la igualtat de drets i separació dels àmbits públic i privat

21- No s’assimilarà cap confessió ni entitat de caràcter religiós amb una entitat de dret públic, quedant aquelles sotmeses al dret privat, com s’expressa en l’anterior punt 6.

22- Els poders públics han de garantir que la pertinença o no pertinença d’una persona a una determinada confessió religiosa siga totalment voluntària i que l’únic requisit per deixar de pertànyer siga mitjançant la simple sol·licitud formal. *(Garanties jurídiques per exercir el Dret d’Apostasia en qualsevol confessió religiosa).

23- Així mateix i en relació amb la Declaració dels Drets del Xiquet i altres Convencions internacionals, l’Estat espanyol garantirà que les organitzacions religioses proporcionen totes les facilitats perquè els xiquets i xiquetes, si mostren la seua disconformitat amb la seua adscripció a estes organitzacions pels seus progenitors sense el seu consentiment,  puguen anular la seua vinculació a les esmentades organitzacions en els casos de bateig o d’altres rituals semblants de pertinença de menors.

En aquesta línia, en els Centres d’atenció i tutela de menors, públics o de gestió privada, s’evitarà que siguen gestionats per organitzacions religioses o d’altra ideologia particular i, per descomptat, en aquests s’exigirà un estricte compliment de la llibertat de consciència.

24- Els cementeris seran civils, s’assegurarà que els familiars dels difunts, puguen celebrar les cerimònies que els semblen adients. Cap símbol, icona o emblema de qualsevol tipus, representatiu d’una religió o d’una ideologia particular, podrà presidir estos espais públics, a excepció dels que els familiars del difunt decidisquen exhibir en la sepultura del finat. Els ajuntaments han de procurar, si és possible, procurar espais específics per a soterrars de religions organitzades minoritàries, si ho sol·liciten.  *Es concreta més en l’apartat 7, de propostes municipals.

 

25- En tota la xarxa sanitària s’ha de garantir l’atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs i el dret a una Mort Digna i les disposicions del Testament Vital.

 

ENSENYAMENT

 

L’Educació com a dret universal, igual i integrador dins d’un projecte comú de ciutadania.

26- Per tal garantir el dret universal i igual a l’educació i d’acord amb els fins que li escauen, l’Escola ha d’educar sense dogmes, en coneixements científics i universals, en valors humanistes i cívics, en el respecte als drets humans, en l’assumpció de la diferència i de la diversitat, sobre la base de la igualtat en dignitat i drets, en els principis ètics i democràtics que són comuns. D’ací que siga consubstancial el seu caràcter laic.

27- Consegüentment, la religió, en les seues formes confessionals, ha d’eixir del currículum i de l’àmbit escolar, per tal de respectar els drets de tota la comunitat educativa, sense discriminació ni privilegi, evitant tot tipus de segregació per raons d’idees o creences.

28- No se subvencionaran, en cap cas, centres educatius amb ideari propi,  ja siga de caràcter religiós o d’altra naturalesa ideològica particular. Ni aquells que vulneren l’article 14 de l’actual Constitució de 1978.  En aquesta línia, se suprimiran, gradualment, els concerts educatius.

29- Amb la finalitat de respectar la neutralitat de l’espai públic i comú, que és l’Escola, s’eliminarà tot tipus de simbologia religiosa, actes i proselitisme religiós, de qualsevol naturalesa.

30- La Universitat ha de ser laica. S’han de suprimir de la Universitat Pública totes les connotacions religioses, així com l’estudi específic del dret canònic i l’oferta de classes de religió en qualsevol carrera universitària.

 

13 Propostes concretes i genèriques, per a una política municipal NO confessional

ALS MUNICIPIS, SI HI HA VOLUNTAT POLÍTICA, ES POT FER MOLT PER LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LAIC.

 L’objectiu d’aquestes mesures és establir la separació entre els poders públics locals i les religions, de forma que s’estableix la legitimitat estrictament secular de les institucions polítiques, sense que hi haja cap confusió entre fins religiosos i civils. Així com establir la neutralitat o no confessionalitat de l’Estat (municipal) en dos sentits: A- Compromís dels poders públics locals per no immiscir-se en els assumptes estrictament religiosos, permetent la màxima llibertat en aqueix sentit, només limitada pel respecte a l’ordre públic i les lleis. B-  Igualtat que impedisca qualsevol tipus de discriminació per raó d’ideologia o religió o absència d’aquelles.

1- Suprimir tot tipus de simbologia religiosa en els actes oficials i en els espais de titularitat pública que depenguen de les administracions. Les administracions no promouran ritus ni celebracions religioses de cap mena.

2- Els actes públics oficials seran exclusivament civils i sense connotacions religioses. Cap autoritat pública o funcionari participarà, en qualitat de tal, en actes de naturalesa religiosa. Els membres de la corporació local i el personal al servei de l’administració municipal no mostraran, en l’exercici del seu càrrec o de les seues funcions, cap gest de submissió o veneració de persones o imatges religioses (com ara genuflexions, besar anells, etc.). Els reglaments municipals d’honors i protocols i dels seus ens públics s’adequaran a la “no confessionalitat de l’Estat”, que empara el 16.3 de l’actual Constitució. No seran convidats a actes civils o considerats autoritat pública els representants eclesiàstics de qualsevol confessió.

3- Resten suprimides, i a més amb caràcter retroactiu, tots els honors o vots públics a advocacions, sants, imatges o simbologia representativa religiosa, com ara condecoracions, nomenaments d’alcaldes i alcaldesses perpètues, etc. Tampoc l’ajuntament i la seua corporació s’encomanaran a santoral, imatges o rituals religiosos.

4- Tots els edificis i instal·lacions dependents de l’administració local, així com els seus organismes autònoms i la resta d’ens estaran exempts de qualsevol tipus de simbologia religiosa, per tal de complir amb els principis de separació i neutralitat de l’administració pública. A tal fi, es retirarà qualsevol símbol religiós que poguera haver en qualsevol d’ells i l’alcaldia determinarà la seua destinació posterior, el seu registre i protecció en dependències municipals o la seua donació a entitats religioses que pogueren tenir-hi interés.

5- No es donarà, ni facilitarà sòl públic ni locals, ni es concedirà finançament públic o exempcions fiscals municipals per a la instal·lació d’infraestructures o realització d’activitats a cap confessió o institució religiosa. A més, les confessions religioses estaran obligades a pagar tots els impostos municipals, inclòs el de Béns Immobles (IBI), que es deriven de la seua activitat, ja siga de caràcter religiós o mercantil.

Els  ajuntaments elaboraran un cens públic de les propietats de l’església catòlica, així com d’altres confessions que estan exemptes de pagar l’IBI, tant de centres de culte, com d’altres activitats mercantils o socials. També, si s’escau, elaborara un cens de les propietats rústiques i urbanes de les que s’haja apropiat l’església catòlica, mitjançant el sistema d’immatriculació. També s’elaborarà un cens d’altres entitats públiques o privades que estiguen exemptes del pagament de l’IBI.

6- L’Ajuntament facilitarà que les cerimònies civils (acollida, matrimoni i funerals) es puguen celebrar, sense obstacles, donant-hi a la ciutadania tot tipus de facilitats i posant la infraestructura adient.

7- En els cementeris públics, que seran civils, i en els tanatoris públics o de gestió privada, s’assegurarà que tots els familiars dels difunts, sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions, puguen celebrar les cerimònies que els semblen escaients. Cap símbol, icona o emblema de qualsevol tipus, representatiu d’una religió o d’una ideologia particular, podrà presidir estos espais públics, a excepció dels que als familiars del difunt els semble oportú utilitzar en el transcurs de les cerimònies i els que desitgen exhibir en la sepultura del finat. Inclús els ajuntaments han de procurar, si és possible,  espais específics per a soterrars de religions organitzades minoritàries, si ho sol·liciten.

8- S’incorporaran referències i commemoracions de caràcter civil al calendari oficial, centres públics i a carrers, places, etc. municipals, així com dates fixes i denominació neutra a les vacances escolars, fixades a través del Consell Escolar Municipal.

9- Declaració de les festes locals en referència a esdeveniments que unisquen a tots els ciutadans i ciutadanes i no els referents a una part de la ciutadania que tenen determinades creences. Es donarà especial rellevància a esdeveniments o persones que han tingut a veure amb la història, la cultura o els valors cívics de la societat local que l’Ajuntament representa.

10- L’Ajuntament, en períodes electorals, només facilitarà col·legis o locals no confessionals i, per  tant, lliures de simbologia religiosa pe a l’exercici democràtic de votar.

11- L’Ajuntament obrirà un “Registre Municipal de Testaments Vitals”, amb el seu Reglament, per al registre voluntari de la lliure voluntat respecte a la fase final de la pròpia vida, i amb els efectes jurídics que les lleis establisquen, per tal de col·laborar amb l’administració sanitària.

12- L’Ajuntament promourà la llibertat de consciència i de conviccions i vetlarà perquè cap dret d’aquest exercici siga vulnerat. Per a això podrà disposar d’una “Oficina de defensa de la llibertat de consciència”, on es puguen rebre i tramitar queixes i suggeriments de la ciutadania. No obstant això, la ciutadania, a títol individual o col·lectiu, emparada en les seues creences religioses, no podrà qüestionar normes comunes que ho són del conjunt de la ciutadania, si més no als espais públics. Així mateix, l’ajuntament promourà campanyes informatives sobre el significat de la Declaració Universal dels Drets Humans, sobre la llibertat de consciència i sobre el principi constitucional: “Cap confessió no tindrà caràcter estatal”.

13- Laïcitat i Escola pública: Els poders públics locals vetlaran per la laïcitat dels ensenyaments impartits en los itineraris oficials, dins dels centres educatius de titularitat pública i dels privats sostinguts amb fons públics, a fi d’evitar qualsevol interferència en els objectius educatius de conviccions particulars religioses, filosòfiques o ideològiques. I allò suposa la retirada de simbologia religiosa i a la celebració o participació en actes religiosos.

14- Mocions. Els ajuntaments, en aquelles qüestions que no siguen de la seua competència, promouran mocions i resolucions, amb la finalitat de sol·licitar a l’Estat que prenga les mesures legislatives per tal d’establir l’Estat laic i eliminar tots els privilegis de què gaudeix l’església catòlica i altres confessions religioses i que figuren en aquest document de mesures i propostes. També, en l’àmbit de les seues competències, podran elaborar Ordenances o Reglaments de laïcitat municipal.

 

__

***En l’enllaç:   http://laicismo.org//detalle.php?pk=37689    es troba un model de text per a una possible Ordenança o “Reglament de laïcitat municipal”, d’acord amb la legislació vigent.

“La Iglesia Católica es la mayor propietaria de este país después del Estado”

Europa Laica propone una batería de medidas para avanzar hacia un Estado laico que van más allá de la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede (entrevista a Francisco Delgado).

30 medidas en el ámbito estatal y 14 propuestas a nivel local conforman el programa de máximos presentado por la organización Europa Laica en defensa del laicismo y la separación entre Iglesia y Estado. El objetivo es que los distintos partidos con representación parlamentaria incluyan parte de estas propuestas en sus respectivos programas electorales cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. El documento, que se presentará oficialmente el próximo 28 de octubre en Madrid, se basa en tres ejes fundamentales: garantizar la independencia del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa; eliminar los privilegios fiscales y económicos; y asegurar una educación laica como derecho fundamental.

“Los acuerdos con la Santa Sede son una parte del problema, pero aquí, en España, es que se ha ido más allá”, afirma Francisco Delgado, presidente de Europa Laica en conversación con Nuevatribuna. Y es que, ni los conciertos con la enseñanza católica, ni el tema de las inmatriculaciones, ni la financiación a través de la casilla en la declaración de la renta están en esos acuerdos firmados en 1976 y en 1979 en base al Concordato de 1953, señala. “¿Por qué va a financiar la gente a la Iglesia a través del IRPF?”, se pregunta, “que se la financie vía Presupuestos”, y no siempre, solo en casos puntuales en los que el Estado considere que dicha entidad está realizando una labor social relevante. A su juicio, la inclusión de la casilla para ONG tampoco debería figurar ya que no es más que la “coartada” para mantener la de la Iglesia Católica: “Cruz Roja o Caritas reciben más dinero fuera de la casilla que con la casilla”, pone como ejemplo.

 

La anulación de los acuerdos con la Santa Sede y excluir la financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF son algunas de las propuestas hechas por Europa Laica, que también plantea la necesidad de sacar la religión de la escuela pública y reformas legislativas como de la Ley Hipotecaria y la Ley de Mecenazgo que acaben con los privilegios de los que goza la Conferencia Episcopal Española. “La Iglesia Católica es la mayor propietaria de este país después del Estado y no sé si después del Estado”, asegura Delgado, que denuncia la dificultad de conocer al detalle el patrimonio de la Iglesia dado que no existen registros al respecto, sobre todo a nivel local. “La Iglesia Católica está considerada como un ente público y tiene potestad para registrar bienes en un registro de la propiedad nada más que con su firma”, explica. A ello se añade que la Iglesia está exenta de pagar una serie de impuestos como el IBI, el de de Sucesiones, etc., lo que detrae ingresos públicos a muchos municipios que son los que más mermadas tienen sus arcas.

Europa Laica calcula que la Iglesia se lleva al año, entre exenciones e ingresos varios,11.000 millones de euros, el 1% del PIB. Pero incluso podría ser mucho más: “hay un montón de patrimonio oculto, es una corporación tremenda, con mucho poder”, señala. La organización también plantea reformar la Constitución para garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, modificando los artículos 16 y 27 de la Carta Magna.  “Lo que pretendemos ahora es dar un pasito más y si se decide abrir un proceso constituyente pueda abordarse la laicidad y la libertad de conciencia”, señala. Los referentes –señala Delgado- serían la ley francesa de 1905 y la Constitución española de la II República. Ya en 2009, Europa Laica preparó un proyecto de ley que el entonces coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, defendió en el Congreso; y en las elecciones de 2011 esta misma formación, con Cayo Lara a la cabeza, incluyó parte de las medidas de la organización en su programa electoral.

Ronda de contactos con los partidos políticos

Los representantes de Europa Laica mantuvieron en septiembre una primera ronda de contacto con los principales partidos de la izquierda: PSOE, IU, la Chunta, Compromis, ERC y BNG. “Ahora hay un compromiso global de los partidos para sentarnos a hablar con ellos”, no solo a nivel estatal, sino también a nivel provincial y local, avanza Delgado, quien también ha mantenido conversaciones con Luis Alegre, uno de los impulsores de Podemos. De hecho esta formación ya ha planteado en la‘Asamblea Si Se puede’, celebrada este fin de semana en Madrid, la eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como los privilegios que se le conceden en materia educativa. El PSOE también se ha comprometido a derogar los acuerdos con la Santa Sede si llega al Gobierno, en este sentido Francisco Delgado avanza que tienen previsto reunirse próximamente con Patxi López, secretario de Acción Política y Ciudadanía, del quien recuerda que en su toma de posesión como lehendaki eludió nombrar a Dios, rompiendo así una norma histórica en el País Vasco, “el único gesto importante simbólico que se ha dado en democracia”, señala Delgado. “Es un momento oportuno de abordar algunas cuestiones, y esperamos que tanto el PSOE, como IU, Podemos, las asambleas ciudadanas, y los Ganemos introduzcan este tipo de cuestiones”, dice.

Delgado también cree se pueden hacer muchos gestos al margen de las reformas legislativas. “A veces son más importantes las actitudes que las leyes”, señala y lamenta que hasta tres ministros (el de Interior, Fomento y Justicia)acudieran oficialmente al Vaticano para la beatificación de Pablo VI. A su juicio, los ayuntamientos tienen también mucho que hacer para avanzar en el laicismo, por ejemplo en el tema de los cementerios para que sean civiles.

“Solo uno de cada tres ciudadanos se declara católico”

El presidente de Europa Laica también aporta algunos datos importantes que confirman que la sociedad española es cada vez menos católica. Con datos de la Conferencia Episcopal, en España cada año desciende el número de bautizos, a día de hoy se bautiza al 62% de los niños, mientras que no lo hace un 38%. Respecto a las bodas, solo un 30% son religiosas, mientras que el 70% restante son civiles. Respecto a los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta está en torno al 32%, en la media del resto de países de la Unión Europea. “En España solo uno de cada tres ciudadanos se declara católico y si nos vamos a los jóvenes de hasta 35 años se ha pasado del 50- 55%”, señala.

Europa Laica cuenta con más de 1.200 asociados y tiene oficinas en cuarenta ciudades europeas y también en América Latina. En el documento de propuestas han colaborado 150 socios aportando cerca de 600 sugerencias. También se ha contado con la participación de destacados juristas como José Antonio Matín Pallín. Según unos sondeos realizados por la propia asociación, entre sus socios figuran simpatizantes y afiliados de todos los partidos, también de Podemos y del PP.

Francisco Delgado

EUROPA LAICA. COMUNICADO SOBRE GENOCIDIO EN GAZA

VULNERACIÓN MUY GRAVE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GAZA, CON LA COMPLACENCIA HIPÓCRITA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Una parte muy importante de la comunidad política internacional, una vez más, se “lamenta” y a la vez “promueve”, el genocidio que en Gaza y contra el pueblo palestino se está cometiendo por parte del gobierno de Israel. Apoya esta situación criminal al alimentar -con armas y respaldo político- al ejército israelí, mientras los burócratas en la ONU y en los Gobiernos de todo el mundo apenas elevan la voz, por la grave vulneración de los Derechos Humanos en esos territorios, ahora y desde hace años.

La destrucción masiva y el asesinato indiscriminado de personas, la inmensa mayoría civiles palestinos y entre ellos cientos de niños y niñas que está llevando a cabo el ejército de Israel, constituyen una vulneración brutal  de los Derechos Humanos. No cabe duda de que la masacre que está teniendo lugar debe ser considerado como crímenes de Lesa Humanidad.

Esta situación vergonzante es fruto de intereses internacionales económicos estratégicos y ultra religiosos integristas, que en esa franja han encontrado un “campo de cultivo” propicio, para experimentar armamento y fomentar el odio. Es evidente que no es comparable el potencial económico y armamentístico del actual Israel, con el de HAMAS. Pero la locura xenófoba y de muerte al “infiel” son instrumentos que se utiliza para arengar a las masas, teniendo como objetivo el exterminio del “otro”.

Rechazamos radicalmente esta situación genocida, así como el asedio tolerado, brutal, indigno y permanente que el gobierno de Israel viene manteniendo, durante años, con la ciudadanía palestina.

Con urgencia hay que detener esta barbarie, poner fin a la ocupación del territorio palestino por parte de Israel, y crear espacios de diálogo social y político sobre la base del laicismo: Plena democracia en todos los ámbitos, cumplimiento de los Derechos Humanos y separación estricta de política y religión, y así impedir estos periódicos genocidios y el fomento del odio integrista que desde el ultra conservadurismo político y los integrismos religiosos se viene fomentando en todo el área.

Entrevista en la revista católica CRESOL de Valencia a Raquel Ortíz, Coordinadora de Valencia Laica

http://www.revistacresol.com/sumari8.html

El 13 de Mayo de 2014, en el Centre de Cultura Contemporània Octubre de Valencia, se celebraba el acto de presentación de la Carta Europea de la Laicidad y la Libertad de Conciencia, organizado por Europa Laica – Valencia Laica.

Entrevistamos a la coordinadora de Valencia Laica, la Sra. Raquel Ortiz,  que muy amablemente ha accedido a nuestra invitación, para que nos explique su interpretación de la laicidad así como de alguna de las reivindicaciones concretas que hace su organización.

- Sra. Raquel Ortiz: Para usted –como para nosotros- la convivencia pacífica y creativa entre las diferentes formas de pensar en nuestra sociedad se ve beneficiada por el principio de la laicidad del Estado pues “en Valencia Laica entendemos el laicismo como un principio y unos valores asociados a la democracia”. Pero, ¡el tema es complejo…! ¿Lo ve así? ¿Qué se entiende en Valencia Laica por laicidad?

 

La laicidad es un principio regulador que debe garantizar la igualdad plena de la libertad de conciencia de la ciudadanía sin favorecer ninguna creencia, es  decir garantías  jurídicas  y neutralidad absoluta del estado.

- ¿En Valencia Laica se respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, sin asumir como propia ninguna posición confesional, o hay una dureza atea en la forma de ser y de pensar?

En Europa laica – Valencia laica se respeta cualquier forma de pensamiento, religioso o no.

La “dureza” atea es una visión de los detractores del laicismo que lo presentan casi siempre como un ataque a las religiones cuando no es así. Tenemos socios creyentes de algunas religiones que están por el estado laico y en todas las creencias religiosas hay personas que defienden un estado laico.

- Valencia Laica se constituye “como un instrumento para impulsar y defender el pluralismo ideológico”. ¿Significa esto autonomía de la sociedad civil respecto a la religión?

Lo público pertenece a todos y a todas y por tanto las religiones, y diversas formas de pensamiento, deben ser algo que pertenezca a la esfera privada y un estado laico debe proteger la libertad de conciencia y garantizar ese derecho.

- Pero en la práctica estamos lejos de asumir la necesaria separación de poderes políticos y religiosos a la hora de regular la vida pública en una sociedad plural y democrática como la nuestra. ¿Conscientes de la necesaria paciencia histórica?

No es cuestión de paciencia sino de voluntad política. Los gobiernos del PP y PSOE no dieron el paso necesario ya en la transición manteniendo la religión católica como religión del estado y financiando a la iglesia católica con el dinero público que es de toda la ciudadanía.

- Las interferencias y la confusión persisten… El Estado es independiente de cualquier religión, pero sujeto a una ética. Su organización tiene propuestas concretas, ¿cuál de ellas ocuparía el primer puesto?

La libertad de conciencia garantizada por la ley y los derechos humanos para todas las personas.

Precisamente hace poco hemos presentado nuestra carta europea de la laicidad donde se recogen todos ellos. Para las personas  interesadas les recuerdo nuestra página web:  www.laicismo.org

- Hace más de dos siglos desde que se instauró el principio de laicidad en los sistemas democráticos. En la cultura occidental, el Renacimiento y la Ilustración han impuesto la autonomía (independencia) de la ética respecto a la religión, del poder civil respecto al poder religioso. ¿Qué es lo que aún no se ha comprendido?

Bueno una cosa es la teoría y la filosofía de la Ilustración y otra es la realidad. Los valores éticos como solidaridad,  igualdad, libertad son independientes de cualquier pensamiento religioso. Eso lo comprende cualquiera porque es de sentido común pero lo que ha ocurrido es que los estados y concretamente el nuestro ha utilizado a la iglesia católica como brazo ideológico muchas veces y sigue siendo un pilar importante. La iglesia monopoliza en gran medida gran parte de los ritos de paso como bienvenidas, uniones y despedidas. Ese sería nuestro lenguaje de manera laica y evidentemente quienes deseen ser bautizados, casarse por la iglesia o tener funeral católico pueden hacerlo pero y los que quieren actos civiles para estos ritos, ¿dónde están estos servicios? Son contados los ayuntamientos que disponen de ellos.

- Persisten los enfrentamientos de poderes y el conflicto de intereses entre los diferentes partidos en cuestiones concretas. No es fácil una visión amplia y generosa… ¿Por qué “no asistieron ni contestaron la invitación de Valencia Laica los grandes partidos PP y PSPV”?

Pues es muy sencillo: los partidos PP y PSOE no han tenido la voluntad política de transformar el estado y de quitarle a la iglesia los privilegios de que disfruta: económicos e ideológicos ya que está exenta de IBI, se ha apropiado de muchísimos inmuebles, vía inmatriculaciones, recibe financiación pública, se paga con fondos públicos  la asignatura de religión en los centros educativos segregando al alumnado y además incumpliendo el artículo del estado aconfesional. La escuela no puede tener materias de dogma y fe. Eso debe ejercerse en el ámbito privado, lo que nosotros pedimos es que la religión debe estar en otro lugar, no en la escuela.

- Persiste el fanatismo violento… En la Iglesia católica, el concilio Vaticano II reconoció la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Triste la noticia reciente de seres humanos crucificados en Maaloula (Siria), y otras de persecución en Siria, Irak, Paquistán, India?

Si, nos parece espantoso que se atente de manera tan monstruosa a la libertad de conciencia. Las creencias dogmáticas piensan que la verdad exclusiva les pertenece y no dudan en imponer castigos que atentan contra todos los DDHH.

- El pluralismo es una riqueza, no una amenaza. Pongamos algunos ejemplos concretos: ¿Por qué ustedes no consideran razonable el hecho de ver al papa recibiendo en Roma al presidente del estado español…?

El jefe de cualquier estado representa a toda la ciudadanía y no solo a la que practica su credo. Como persona puede visitar a quien desee pero no representando a todo el país. Las creencias es algo que tienen que ver con la libertad personal de cualquier ser humano, respetables todas y con garantías pero hay mucha variedad en la conciencia para elegir solo a una creencia y representar al estado.

- ¿Por qué ustedes proponen la derogación de los Acuerdos firmados en 1979 –en la época de la transición democrática española– entre el Estado español y el Vaticano?

Pues por lo mismo de la pregunta anterior ya que no deseamos perpetuar los privilegios a una corporación como es la iglesia católica. Queremos una sociedad de seres humanos libres sin tutelaje de ningún tipo. Cada uno y una ya decidirán en su plena libertad de conciencia y porque estos acuerdos son los privilegios que ya le dije antes.

Privilegios para nadie, libertades e igualdad para todas y todos.

- Pero si se hiciera un sondeo sobre estas cuestiones en España, ¿sorprendería por sus resultados?

Bueno, los sondeos se hacen y hoy por hoy las personas que no desean una iglesia con privilegios está en aumento. De los declarantes vía IRPF, no son más del 36% los que eligen la casilla de asignación a la iglesia católica. Y en cuanto a los ritos de paso católicos como bautismo, comuniones, bodas, funerales católicos decrecen día a día. Esto prueba que la sociedad va muy por delante en diversidad, cada vez hay más práctica laicista.

- ¿Ustedes reivindican la supresión de la enseñanza de la religión en la escuela pública, al ofrecer para la religión católica unos privilegios negados a las demás religiones?

Si, nosotros pensamos que la escuela no puede tener en su currículum materias dogmáticas y de ninguna fe. Por supuesto que en las materias de Historia habrá referencias a las distintas religiones y a su influencia en la cultura. La escuela debe ser integradora sin privilegios para ninguna creencia en particular.

La religión tiene otro lugar y no debería formar parte del currículo escolar.

- 

¿Cuentan en su propuesta con la opinión de los padres de los niños?

Los padres y las  madres de los niños tienen un ámbito familiar y privado para educar a sus hijos aunque nosotros siempre defenderemos que no sea coercitivo ni dogmático. Los valores del humanismo, de cualquiera de ellos, ya que  son transversales, no son dogmáticos. El estado tiene que marcar las directrices educativas sin favorecer a ninguna creencia. Estamos pidiendo algo que es de sentido común.

- Resulta cada día más problemático afirmar simplemente que España es un país mayoritariamente católico. ¿Pero muchos españoles no reflejan aversión, ni hostilidad y valoran de los años de educación católica el contenido de algunos fundamentales conceptos religiosos?

En primer lugar vuelvo a insistir que cualquier creencia tiene que tener garantías para su ejercicio.

Hay personas que pueden sentirse cómodas, pongamos los católicos, pero qué me dice de la cantidad de personas con otras creencias y de la cantidad de niños y niñas que han tenido y tienen una “asignatura alternativa” mientras sus compañeros se iban a religión. Un gasto innecesario de dinero público y un castigo para los que van a alternativa (se crea esta materia porque está la religión). Le repito que la religión puede practicarse en otros lugares, no nos oponemos.

- ¿Acaso no es importante y urgente que en este momento de la historia nuestros niños y jóvenes sean instruidos a fondo en la historia del hecho religioso con sus luces y sombras?

De una manera transversal y en las diversas asignaturas de Historia, los alumnos y alumnas tienen conocimiento del hecho religioso y de la importancia de las religiones en la historia. La formación es muy importante y la educación y el conocimiento es la base de la libertad.

- El 4 de agosto de 2013 el líder ruso, Vladimir Putin, se dirigió al parlamento de su país con un discurso en el que se decía: “Rusia no necesita minorías musulmanas…”. España, ¿tampoco las necesita?

Nosotros defendemos la libertad de conciencia y cada ser humano decidirá su adscripción a una forma de pensamiento que no solo ha de ser religioso. Se lo digo porque la conciencia puede ser religiosa, atea, agnóstica, librepensadora, masona, etc  y también que el ser humano puede cambiar a lo largo de su vida y esa decisión ha de ser  personal.

- ¿Laicidad significa que el Estado no toma postura en materias religiosas y respeta la postura de los ciudadanos (si no son delictivas)?

Si, el estado no solo no debe  tomar  postura sino que ha de ser garante de que se cumpla este principio y derecho humano para todos y todas.

- Los cristianos (y los obispos), ¿tienen el derecho y el deber de expresar su opinión sobre todos los asuntos de la vida, pública o privada, como cualquier ciudadano de a pie sin ser considerados factor de fosilización?

Como persona y creyente tienen opinión pero lo que no puede ser es que lo que su religión no acepta quieran que sea delito para toda la ciudadanía. A su comunidad de fieles pueden transmitirle  lo que deseen pero no pueden intervenir como si formaran parte del estado.

En estos momentos lo que estamos viendo es que el gobierno del PP se apoya en la iglesia, es un poder recíproco, un pilar necesario. Nos recuerda al nacionalcatolicismo.

- Estamos de acuerdo en que hoy ninguna religión puede imponer al Gobierno la necesidad de emprender reformas legales profundas sobre el aborto, el matrimonio homosexual, la enseñanza de la religión… ¿Cuándo es diferente proponer a imponer?

Ni proponer ni imponer para limitar ningún derecho. La separación de poderes es que la iglesia se ocupe de sus asuntos y el estado de los suyos. Ya digo que si, por ejemplo, el tema del aborto es contrario al catolicismo, me parece bien que sus fieles no recurran a él pero que ninguna creencia intervenga en la conciencia de las demás que ya decidirán qué hacer con sus vidas.

- El quehacer de todos no es disputar, combatir ni derrotar adversarios, sino vivir con coherencia la propia verdad… ¿Pero acaso no es justo analizar en voz alta sobre todo (también sobre el hecho religioso) y para todos los que quieran escuchar?

Si la voz alta significa imponer y persuadir a las mentes con lo que es bueno y lo que es malo porque hay una creencia que tiene la verdad en exclusiva eso es manipulación y abuso de poder.

El debate es bueno y necesario pero desde la igualdad y el respeto a la libertad de conciencia, esos son nuestros mínimos. Europa Laica es un grupo que promueve debate y reflexión sobre los aspectos que atañen al ser humano, desde la dignidad de la persona.

- ¿Hoy sí que es decisivo defender en la plaza pública la vida de todos y mucho más la de los más necesitados (inmigrantes, etc.)?

Pues sí, precisamente en nuestra carta europea por la laicidad recogemos también este derecho pero en lugar de mencionarlo hay que empezar por perder privilegios y riquezas. Si queremos un mundo más justo y solidario algunos tienen que perder parte de lo mucho que tienen. La Iglesia que se reclama de valores espirituales no da ningún ejemplo de renunciar a sus privilegios.

Lo que está ocurriendo actualmente en el municipio de Godella, por parte de las monjas del sagrado corazón exigiendo 16 millones de euros al ayuntamiento por una expropiación en los 90 y no aceptar la dación en pago como plantea el consistorio es una prueba más de querer acumular más y más. ¿Dónde queda el humanismo cristiano?

- Qué comentario le sugieren estas palabras: “Está lejos de ser obvio que el humanismo en su versión anticristiana… produzca una comunidad humana mejor, menos agresiva y menos suficiente” (Ruiz de la Peña).

Acompañar al término “humanismo” del adjetivo malintencionado de “anticristiano” es una incongruencia que solo denota un intento velado de desprestigiar toda opción que no sea cristiana como fuente de valores humanos universales. Algunos ejemplos: Sartre, desde el ateísmo,  Averroes, desde la religión musulmana, Bartolomé de las Casas, desde el cristianismo, defendían un humanismo con distintas fundamentaciones. El humanismo es un valor transversal: la defensa del ser humano y los valores universales que solidarizan al ser humano con sus iguales, frente a cualquier intento de sometimiento o alienación que supondría imposiciones ideológicas o dogmáticas particulares. En todo caso, todo humanismo es bien recibido por quien defienda los derechos de los seres humanos por igual, entre ellos el de libertad de conciencia, sea cual sea el fundamento de dicho humanismo.

- ¿El sin Dios viviremos mejor es, al día de la fecha, un pronóstico pendiente de confirmación o no es así?

Dioses hay muchos, tantos como religiones, y también hay pensamiento sin dioses ni trascendencias pero el humanismo que es transversal puede ser el puente entre las distintas formas de conciencia.

La libertad humana está por encima de dogmas y de verdades excluyentes. Hemos de construir una sociedad en la que cada ser humano pueda libremente desarrollar su conciencia.

- El Papa Francisco insiste en que la clase política piense en clave humana y espiritual su quehacer cotidiano: “Esta clase dirigente se había alejado del pueblo, interesada sólo en sus cosas…”. ¿Valora los  planteamientos laicos de este pontífice?

Si, los valoro positivamente pero me parecen insuficientes. Se trataría de dar ejemplos en lo concreto, como  renunciar a los privilegios económicos que tiene la iglesia, reconocimiento de los derechos humanos, no poner obstáculos a la investigación científica,  no oponerse a que las mujeres sean libres para decidir, acabar ya con el sexismo en sus cargos, tolerancia cero con el abuso sexual, no oponerse al derecho a una muerte digna para los que así lo decidan, reconocimiento de la complicidad de la iglesia católica con dictaduras y pedir perdón por ello, hay mucho para mejorar pero hay que dar pasos concretos.

Reyes Católicos del siglo XXI

Ellos y la iglesia católica oficial lo prefieren “todo bien atado”. Como “debe ser”. Una asociación histórica entre la monarquía y la religión. Esperaremos próximos acontecimientos.

Documento con fecha lunes, 30 de junio de 2014. Publicado el lunes, 30 de junio de 2014.
Escrito por: Francisco Delgado. Presidente Europa Laica.Fuente: Europa Laica.

Felipe VI y Leticia vestida de blanco (según protocolo, color reservado en estas ocasiones a las reinas católicas) en su primera salida al extranjero han cumplimentado al jefe de la iglesia católica: Francisco, con la finalidad no sólo de invitarlo a que visite, pastoral y oficialmente España, en 2015, sino para “renovar los votos” de una monarquía que es católica y ofrecerle a un Estado (España) que todavía lo consideran “católico, apostólico y romano!, aunque sólo una minoría practiquen -activamente- la fe católica, pero en donde la influencia de esa moral es muy alta a la hora de elaborar leyes, como ejemplo más cercano: el próximo proyecto contra la interrupción voluntaria del embarazo, que pretende eliminar derechos fundamentales a las mujeres, en aplicación de la moral católica, en esa simbiosis “Estado-religión”, que tantos males y dolor ha causado y sigue causando a la humanidad.

El pasado lunes el Papa recibió al pleno de la Conferencia Episcopal española para ser informado sobre la actual situación de la iglesia en España y de la fuerte relación de los poderes públicos con ésta. Una semana más tarde lo hace el nuevo monarca y esposa, que con el ministro García-Margallo, (numerario del Opus, faltaría más), han rendido “cortés reverencia” como “corresponde” a un Gobierno de mayoría católica y a una monarquía católica y, por supuesto, hereditaria en persona de sexo masculino. Gestos y acciones que vulneran la Constitución de 1978.

Francisco el que se auto-considera “el papa de los pobres”, es -en realidad- el jefe político y moral de una corporación religiosa inmensamente rica, que hoy influye, con fuerza, en leyes civiles de los Estados donde hay poderes públicos de mayoría católica, como ocurre –también- en los Estados con mayoría de islamismo, hinduismo, otras derivas de religiones cristianas… etc.  Además de controlar los enormes “negocios de la caridad”, que en connivencia con los poderes públicos respectivos tratan de suplir a la justicia social y a la igualdad de todos ante la ley, que son los principios fundamentales de la Ilustración y de una verdadera democracia moderna, que desarrollaron la “res pública”, hoy en clara regresión en España, con la complicidad de la religión mayoritaria.

Corporación religiosa católica que disfruta de enormes privilegios tributarios, económicos, políticos y en materia de Enseñanza y servicios sociales. Por ello el nuevo rey, antes que nada, ha visitado a Francisco, junto a una representación católica del Gobierno,  para reafirmar esos privilegios que les aseguran el Concordato (Acuerdos con la Santa Sede).

Claro, días antes han hecho algunos gestos de cara a “ganarse” a la opinión pública, como fue una jura sin símbolos religiosos ostentosos, la recepción de representantes de ONGs… etc. En unos momentos de clara regresión de la monarquía y cuando más de la mitad de la población (sobre todo entre los más jóvenes) reclaman un nuevo proceso constituyente en donde, entre otras cuestiones, se debata sobre la jefatura del Estado.

Ellos y la iglesia católica oficial lo prefieren “todo bien atado”. Como “debe ser”. Una asociación histórica entre la monarquía y la religión. Esperaremos próximos acontecimientos.

Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica

Felipe y Papa

Felipe VI y la necesaria transición pendiente

Hace tan solo unos días que en España  el poder político y económico que nos gobierna  decidió por la vía de urgencia proclamar al hijo de Juan Carlos I, monarca impuesto por el dictador  Franco como solución de continuidad a la larga dictadura que siguió a una cruenta guerra civil que los rebeldes franquistas desataron contra la Segunda República , gobierno  salido de las urnas .

También se hace por la vía de urgencia el aforamiento al padre de Felipe VI , no vayamos a tener un susto por cualquier causa que él pudiera tener con la justicia. Todo por la vía de urgencia.

Europa Laica es un asociación que defiende la libertad de conciencia , el debate y la libertad de expresión de todos sus socios y socias, como no podía ser menos.

Dado que ha habido artículos de compañeros de Europa Laica  sobre la continuidad de la monarquía y la valoración que se hace de la entronización del nuevo rey , me gustaría puntualizar algo que  desde mi punto de vista es  importante dejar claro y contribuirá también al debate que estamos viviendo .

La transición dejó muchas cosas pendientes en este país pero fundamentalmente serían:

Un reconocimiento y reparación a todas las víctimas de la dictadura franquista

Un estado laico, aconfesional donde se garantizaran la libertad de conciencia en todas sus variantes y se  acabara con los privilegios de la iglesia católica , gran aliada ideológica de la dictadura: el nacionalcatolicismo.

Una consulta democrática para que el pueblo decidiera la forma de estado

Una gran reforma de la justicia y sus órganos de gobierno.

 

Han pasado muchos años desde 1978, no se nos podrá acusar de ir por la vía de urgencia . Ahora era un momento en que plantear la vía del referéndum en un tiempo prudencial con un proceso constituyente era la ocasión para dotarse de una forma de estado democrático, elegido por la ciudadanía y con debate sobre su contenido. No se trataba de copiar un modelo de república  de otros tiempos.

Ciertamente el nuevo monarca  entronizado , llamemos a las cosas por su nombre.( Es esto radical?) ha tenido en su proclamación ausencia de símbolos y actos  religiosos lo cual es positivo pero también les hemos visto inclinarse ante la jerarquía religiosa y a estas alturas ya sabemos que su primer viaje será  al  estado  del  Vaticano, (una entidad que no reúne las condiciones para ser estado y que no reconocemos)

En el artículo de Leopoldo Acal , EL REY ES LAICO?  VIVA EL REY!,  del 20 Junio  veo  expresiones  tales  como republicanismo  radical , visceral, masas enfurecidas, laica Inquisición y algunas más que me desconciertan  bastante  y como ejemplo: “un republicanismo visceral y revanchista que parece pretender ganar la guerra civil ochenta años más tarde”  Esto puede quedar impactante para una frase pero  nada tiene que ver con lo que estamos defendiendo desde Europa laica . Me parece una frase muy desafortunada  que tergiversa nuestro modelo de sociedad tolerante, laica , solidaria y democrática, algo que todavía no tenemos y por el camino que nos llevan no parece que  vayamos  hacia ese objetivo.

 

El  término radical está muy pervertido en los últimos tiempos pero significa ir a la raíz de las cosas. Desde el laicismo es difícil defender un modelo de estado donde el derecho dinástico y de sangre sean la legitimación para obtener  la jefatura del estado.  Legalmente se ganó la votación en el Parlamento pero es eso legítimo a nivel democrático?

Ciertamente podría haber monárquicos laicistas , cómo no? Pero ellos tendrían que aceptar que la democracia ha de representar a todos y a todas y los partidarios del derecho dinástico no podrían ser la única opción en una consulta al pueblo. Es verdad que  hoy en día hay unas cuantas monarquías pero no por ello vamos a silenciar que su origen viene del Medioevo , del origen divino y del  derecho dinástico.  Quienes son entonces aquí los inquisidores , revanchistas  y viscerales? Pues sencillamente los pocos que deciden ABSOLUTAMENTE TODO  impidiendo que el pueblo decida libremente y con el tiempo necesario.

He leído también el artículo referente que cita Leopoldo Acal, como muy recomendable,  de Esther Palomera, la  ex periodista de la Razón , que hace un panegírico al la figura de Felipe VI  y  a la ley de libertad religiosa vigente desde 1980 y que según Palomera es el nuevo rey el que está dando lecciones  a esos políticos de crucifijo y biblia. (reconociendo este gesto  laico  no olvidemos su carácter oportunista del momento)

Pero para  esta periodista parece  que la libertad religiosa ya es el techo  a plantearse cuando nosotros siempre hemos defendido libertad de conciencia (religiosa o de cualquier ideología)

Y creo que sus palabras son bastante excluyentes  y/o tiene gran desconocimiento de lo que es la laicidad cuando dice lo siguiente:  “Así que ni la reforma de la ley de libertad religiosa  era tan necesaria antes ni lo es ahora porque en el articulado de aquel texto no hay ni una sola mención al catolicismo ni a ninguna otra religión.”

La realidad es tozuda y nos sigue sorprendiendo día a día. Alguien de ustedes cree que la entronización , el aforamiento del padre del rey , a la carrera,  o la desacreditación que las altas instancias de la judicatura están haciendo al juez Castro  para que la infanta no sea juzgada son cosas que una ciudadanía merece ?  Cómo nos ha traído la transición a tanto atropello  e impostura? Parece necesaria una segunda transición que aborde todo lo que aquella dejó pendiente.

Salud , laicismo y valores republicanos.

Raquel Ortiz , Coordinadora de Valencia Laica

Rouco y Felipe

Proclamación de Felipe VI y a pesar de todo: salud, laicismo y república

El 19 de junio se ha consumado la proclamación del rey heredero por las Cortes Generales, con la ausencia de un buen puñado de diputados  (izquierda plural, ERC, Amaiur, Compromis, BNG, Geroa Bai…) como muestra de rechazo al proceso de sucesión, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han tratado de ocultar (hiriendo -muy gravemente- la deontología profesional del periodismo),

Ciertamente el número de parlamentarios no era grande, pero si significativo, ya que si a día de hoy se extrapolan los resultados de las últimas elecciones europeas, podrían representar a más un cuarto de los votantes. Si, además, venimos observando el posicionamiento republicano de un número apreciable de los votantes y afiliados del primer partido de la oposición (Grupo socialista) y de otros grupos que si han asistido, la concepción actual republicana de la sociedad es de mucha más importancia de la que se nos pretende hacer ver (y acallar)… Incluso según diversos estudios, entre los menores de 50 años habría porcentajes altos de la ciudadanía que abogan por un sistema republicano o, al menos, que se someta a votación del pueblo.

Así, después de la herencia franquista de Juan Carlos, tenemos, ahora, a un jefe de Estado no elegido por la ciudadanía, sino heredero de una dinastía borbónica, cuya proclamación, en 2014, ha coincidido, curiosamente, con la gran fiesta católica del “cuerpo de Jesucristo”, que se viene celebrando oficialmente, desde que obrara el milagro de la “aparición de dios” a la monja Juliana (santa) y del otro milagro de Bolsena en donde un cura dijo ver una “hostia sangrante” allá por el siglo XIII.

Institución ancestral, la monarquía hereditaria (y católica) por muy parlamentaria que sea, que subsiste en algunos Estados del norte de Europa y de Asia occidental. Y ello sucede, cuando la ciudadanía española en 1931 -muy mayoritariamente- optó por una forma de Gobierno republicana, por una cultura y convivencia republicana de solidaridad y de fraternidad, que tienen su origen en la Ilustración, abortada por un fascista golpe de Estado.

Una forma legítima (la republicana) cuyo poder reside en el pueblo, que propicia la separación de poderes, la laicidad de las instituciones y por ende la separación del Estado de las confesiones religiosas, la justicia social y la igualdad, que propiciaron los Derechos Humanos y de la Infancia,

Pero no, aquí seguimos la tradición nacional-católica y posteriormente monárquica que impusieron los caciques, la religión y el ejército desde 1936, cuyas sombres grisáceas continúan latentes, hoy, en muchas instituciones del Estado.

Hay que reconocer que, en la proclamación, se ha podido observar algún mínimo gesto de carácter laico, (como el juramento, sólo, delante de la actual ley civil: La Constitución) que esperemos “sirva de ejemplo” para tantos políticos que, hasta ahora, en función de su responsabilidad pública vienen haciendo sus juramentos y promesas delante de la biblia y del crucifijo (ministros, algunos alcaldes, parte del poder judicial…) y los mantienen en salones de Pleno, escuelas, inauguraciones públicas, hospitales, cuarteles, etc.).

Pero en al acto oficial, más de lo mismo, junto al cetro y la corona (coronada con el crucifijo: monarquía católica), un discurso programado y retórico del nuevo rey, sin mayores novedades y que ha servido también para hacer una exaltación patriótica al reino de España (con lo que ello significa y que cada cual lo valore como lo estime) de los políticos presentes en el Congreso, en mi opinión, no acorde con los tiempos que corren.

Eso sí y ¡cómo no! algún que otro clérigo pululando por el espacio de invitados, desconozco sus rangos, uno de ellos sentado al lado de la Defensora del Pueblo, curiosamente.  Y ¿una casualidad? …en el “besamanos” de Palacio (por cierto: ¡qué ancestral término!), entre los ex-presidentes Aznar y Felipe González iba “como un pimpollo” el ínclito Rouco y compañía.

Nuevo tiempo, nuevo escenario…39 años después de la asunción del padre (por decisión del franquismo) las cosas son muy diferentes, radicalmente diferentes y a pesar de todo, a pesar de esta proclamación consumada: “salud, laicismo y república”. No somos pocos los que tratamos de propiciar un nuevo marco constituyente, en este tiempo nuevo tan difícil para millones de personas y con enormes pérdidas de derechos de todo tipo… pero todavía una mayoría de políticos electos… “tienen una venda en los ojos”. Esperemos a próximas consultas electorales. O, quien, sabe a un movimiento ciudadano desde la base. Que -hoy por hoy- observo al menos incierto y lleno de innumerables complejidades.

imagen_17650 imagen_17651 imagen_17653 imagen_17654

 

Europa laica reclama una consulta ciudadana para decidir sobre un proceso constituyente, ya que nuestro proyecto laicista choca con una forma obsoleta de jefatura del estado monárquica

Como defensores de la res pública y de la igualdad de todos los seres humanos no podemos aceptar una forma de Estado que trata de legitimar a unas personas que gozan de privilegios e impunidades

El presidente del Gobierno ha anunciado la abdicación del heredero del franquismo: Juan Carlos. Lo hace en la persona de su hijo varón, incumpliendo un principio constitucional de igualdad de sexos. Hasta en esta importante cuestión la forma de Estado monárquica es obsoleta.

Dentro de unos días elaboraremos un comunicado mucho más preciso sobre nuestra posición ante este importante hecho en un momento de gran confusión política y social.

Nuestro proyecto laicista choca con innumerables posiciones políticas confesionales, en donde la democracia real se ha ido desvaneciendo, la participación de la ciudadanía se ha ido eliminando, la res pública y los derechos se han ido restringiendo.

Pero también nuestro proyecto laicista choca con una monarquía (jefatura del Estado) confesional católica.

Nuestro sentido republicano, laicista e ilustrado, va más allá de la forma de Estado. Que por supuesto, también lo deseamos republicano. Nuestro proyecto pretende una sociedad profundamente democrática y para ello la laicidad de las instituciones, la justicia social (no la caridad y la beneficencia), el reparto de los beneficios económicos, la dignidad en lo laboral, el fomento y la defensa de los derechos humanos y de la infancia con todas sus consecuencias, las libertades plenas, la Enseñanza laica, la eliminación de los privilegios a las religiones… son nuestro mayor objetivo.

Como defensores de la res pública y de la igualdad de todos los seres humanos no podemos aceptar una forma de Estado que trata de legitimar a unas personas que gozan de privilegios e impunidades. Una institución medieval, la monarquía, que apela al origen divino, algo inaceptable para cualquier laicista.

La junta directiva de Europa Laica apoya las movilizaciones que hoy y en los próximos días va a solicitar que la ciudadanía se pronuncie y, por fin, hacer algo que tuvo que hacerse en 1978, antes de aprobarse la Constitución. Es decir, caminar en la idea de un proceso constituyente republicano, como marco general, donde la construcción del Estado laico tenga cabida.

imagen_17058 imagen_17505

Presentación Carta Europea de la Laicidad y Libertad de Conciencia en Valencia

El 13 de Mayo de 2014, en el Centre de Cultura Contemporània Octubre, de la ciudad de Valencia, se ha celebrado el acto de presentación de la Carta Europea de la Laicidad y la Libertad de Conciencia. Organizado por Europa Laica – Valencia Laica.

Los partidos políticos que han asistido a la invitación han sido EUPV, COMPRIMÍS, UPyD, ERPV, e Izquierda Republicana. Más 80 personas participado. No han asistido ni contestado a nuestra invitación los grandes partidos PP y PSPV, parece que el laicismo no es un objetivo para ambos.

La coordinadora de Valencia Laica,  RAQUEL ORTIZ,  ha ido explicando los diferentes artículos de la carta así como las reivindicaciones concretas y que haciendo una gran síntesis serían:

- Libertad de conciencia con todas sus garantías jurídicas.
- Independencia de los Estados en relación a las Iglesias: Separación total de poderes.
- Garantizar los derechos de las mujeres sin ninguna interferencia dogmática.
- Derechos de la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos y muy especialmente en el ámbito escolar: Religión fuera del currículo escolar.
- Eliminación de todo Concordato o Acuerdos con la Iglesia Católica, basta de privilegios económicos e ideológicos.
- Eliminación de toda financiación pública de las religiones y de todos sus privilegios fiscales.
- Estatuto de laicidad para cargos públicos que impida la presencia de cargos públicos en ceremonias religiosas que representan solo a una parte de la sociedad.

El texto íntegro esta el la web de Valencia Laica www.valencialaica.org   y de Europa Laica http://www.laicismo.org  en diversos idiomas.

Después de la presentación, se ha abierto un coloquio con intervenciones de los partidos políticos y público asistente que ha durado aproximadamente una hora. En ella, se han aclarado diversas dudas y se ha sugerido propuestas para que quede expresamente reconocido el derecho a la apostasía.

Un punto siempre polémico que ha requerido explicación es el referido al Derechos de la Infancia y la Adolescencia en cuanto manifiesta la Carta:  “Se protegerá específicamente el derecho a la libertad de conciencia de la infancia y adolescentes independientemente de las convicciones ideológicas de sus padres, madres o tutores”.

En el ambiente de las próximas  Elecciones al Parlamento  Europeo, se ha difundido un estudio publicado por Europa Laica, este lunes, en el que se hace patente  que partidos políticos se creen lo de la Laicidad, al reflejarlo o no en sus programas políticos para estas elecciones.

Sólo cinco candidaturas incluyen un apartado sobre laicidad: Izquierda Plural, L’Esquerra pel Dret a Decidir, Podemos, Primavera europea, y Confederación Pirata.

Grupos que sólo hacen algunas alusiones a temas relacionados con la laicidad en sus programas Electorales: PSOE, PP, Los pueblos deciden,  Partido animalista, Vox , Iniciativa feminista , Partido Andalucista y Partido humanista.

Dos partidos en contra expresamente de la laicidad, 13 que no la nombran y 9 que no tienen acceso público a sus programas.

14-05-13 Carta_Europea_Valencia_Laica 0843-B LgLg 14-05-13 Carta_Europea_Valencia_Laica 0846-B LgLg 14-05-13 Carta_Europea_Valencia_Laica 0847-B LgLg 14-05-13 Carta_Europea_Valencia_Laica 0848-B LgLg 14-05-13 Carta_Europea_Valencia_Laica 0849-B LgLg